Študentské práce

Práce študentov

Staršie dejiny – V tejto časti nájdete práce študentov z obdobia starších dejín. 
Dejiny 19. a 20. storočia – V tejto časti nájdete práce študentov z obdobia mladších dejín. 

Staršie dejiny

Média

Média zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri tvorbe a vývoji dnešnej spoločnosti. Či už ide o zdroj informácií alebo ovplyvňovanie verejnej mienky. Dnešné deti vnímajú média, ako prirodzenú súčasť ich životov a využívajú ich vo viacerých sférach – hranie hier, sledovanie televízie, komunikácia s priateľmi, čítanie aktuálnych správ. Myslím si, že v súčasnej dobe je potrebné naučiť deti kriticky zhodnotiť riziká médií, ktoré im ovplyvňujú každodenný život.

Pracovný list Metodický postup

Alica Litecká

Volám sa Alica Hudáková a som študentkou 1. ročníka magisterského stupňa na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Študujem učiteľstvo histórie a občianskej náuky. Veľmi rada cestujem a objavujem krásy Talianska, práve preto má fascinujú dejiny starovekého Ríma. Medzi moje obľúbené témy z histórie patria aj dejiny vedy a techniky a hospodárske dejiny. Svoj voľný čas rada trávim s rodinou a priateľmi, s ktorými chodím na spoločné výlety či turistiku. K mojím záľubám patrí hra na gitare a hranie spoločenských hier, z ktorých mám najradšej kooperatívnu hru s názvom Boj o Rokfort, pretože Harry Potter je moja srdcovka. 

5. ročník ZŠ, Tematický celok: Človek a komunikácia

Cieľ: Disponovať základným prehľadom o jednotlivých druhoch médií v historickom kontexte ( elektronické, digitálne média) a zároveň si uvedomovať ich význam v modernej spoločnosti.

Potreba písma

Jazyk a písmo sú kľúčom k prepájaniu štátov, kultúr, ich rozvoja ako základný pilier globalizovanej spoločnosti.

Dávid Kontra Pal

Volám sa David, som študentom na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v odbore učiteľstvo histórie a geografie. Predmety ma lákali najmä vďaka potenciálu ich prepájania v rôznych oblastiach. Viac však inklinujem k histórii. Mimo školy trávim veľa času najmä v práci v kníhkupectve začínajúcom na písmeno „M“. Téma histórie je aj mojím obľúbeným zameraním pri knihách, ktoré, ako inak, zbožňujem. Ako knihomoľ však nepohrdnem žiadnym žánrom, no v mojej knižnici prevažuje sci-fi, fantasy a v neposlednom rade politické knihy, knihy o mestskom urbanizme (o ktorom sa snažím napísať čo najviac prác) a reportáže z dielne Absynt, ktorým som úplne prepadol. Okrem kníh hromadím aj rastlinky, platne, mnou vytvorené mapy, keďže zabŕdam aj do kartografie, extravagantné ponožky, tetovania a moje kresby uhlíkom v každej dostupnej zásuvke.

5.-8. ročník osemročných gymnázií

Tematický celok: Z údolí veľkých riek

Cieľ: Zhodnotiť potrebu vzniku písma pre vtedajšiu spoločnosť, pochopiť potrebu a výhody miešania sa jazykových rodín pre rozvoj slovnej zásoby. 

Cesta do histórie

Interaktívny kvíz zameraný na obdobie od praveku po novovek, ktorý hravou formou nielen pomôže žiakom zopakovať si učivo siedmeho ročníka, ale aj rozvíja ich kreatívne myslenie. 

Vic Szabó

Moje meno je Vic Szabó a som študentom magisterského stupňa štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v kombinácii história – anglický jazyk.  Na tejto hre som pracoval s tímom v zložení: 

Nina Szabová – artwork, hlas učiteľky 
Kristína Dronzeková – hlas sprievodcu hrou 
Filip Hrubiščák – hlas rímskeho občana a Krištofa Kolumba

Aktivita je určená pre žiakov, ktorí prebrali učivo siedmeho ročníka ZŠ.,

Tematický celok: Tematicky sa venuje témam života v praveku, Rímskej ríši a počiatkom kolonizácie Ameriky v rannom novoveku. 

Cieľ: Cieľom aktivity je zopakovať si učivo šiesteho ročníka hravou a zaujímavou formou, ktorá rozvíja kreatívne myslenie žiakov. 

Ako vojna ovplyvňuje životy ľudí?

Esenciou témy VOJNA je to, aby si žiaci uvedomovali negatívne následky vojnových konfliktov na
život obyčajných ľudí. Je dôležité, aby žiaci vedeli, že vojna sa týka nás všetkých a ovplyvňuje naše
životy. 

Miroslava Sedláková

Volám sa Miroslava Sedláková a mám 23 rokov. Pochádzam z malej dedinky v blízkosti Sabinova. Vyštudovala som Strednú odbornú školu pedagogickú v Prešove, odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Aktuálne študujem na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a som v prvom ročníku magisterského štúdia učiteľstvo akademických predmetov história a slovenský jazyk a literatúra. Svoj voľný čas trávim s rodinou, priateľmi a domácimi miláčikmi. Okrem iného pôsobím vo folklórnom súbore, s ktorým chodíme na vystúpenia a svadby. Po ukončení vysokej školy sa chcem zamestnať ako učiteľka 2. stupňa základnej školy. Pevne verím, že sa stanem úspešnou učiteľkou, ktorá bude svojich žiakov inšpirovať.

Učebná figúra je určená pre žiakov 5. ročníka základných škôl.

Tematický celok: Téma učebnej figúry patrí do tematického celku Človek a komunikácia. ,

Staršia doba kamenná

Cieľom vyučovacej hodiny je ukázať žiakom, že aj v praveku boli ľudia tvoriví a stačilo im na to len to, čo im ponúkla príroda.

Zuzana Potocká

Moje meno je Zuzana Potocká a pochádzam z malého mestečka na východe Slovenska. Už od malička ma lákalo byť učiteľkou a tento fakt ma najviac ovplyvnil pri výbere školy. Prvou voľbou bolo predškolské a elementárne učiteľstvo, no po dlhšom uvažovaní som si vybrala učiteľstvo histórie v kombinácii so psychológiou. Vo voľnom čase čítam knihy rôzneho žánru, počúvam hudbu, pri ktorej si vždy rada zatancujem a kreatívne sa vyžívam, či už kreslením, tvorením alebo šitím a vyšívaním. Nie nepoviem ani turistike, korčuľovaniu a cyklistike. Rada spoznávam okolitú krajinu svojho rodiska, ale aj okolitých krajín.

6. ročník ZŠ

Tematický celok: Obrazy pravekého sveta

Cieľ: ​Cieľom vyučovacej hodiny je poznať praveké zvieratá a zbrane, vysvetliť základné pojmy – prehistória či paleolit, analyzovať praveký spôsob života a vytvoriť zbrane, šperky alebo sochy, ktoré sú charakteristické pre staršiu dobu kamennú. 

Ondrej II. – Zlatá bula

Žiaci si pri tejto téme môžu uvedomiť viacero faktov práve na ukážkovej paralele s fungovaním rodiny, kde je hlavným predpokladom jej úspešnosti a súdržnosti charakter jej hlavy – teda vodcu. Uvedomia si, že vodcovské slabosti hlavy štátu ako nevedomosť, labilita, neprezieravé rozhodovanie, neschopnosť plánovania, neschopnosť hájiť záujmy ľudí a štátu môže viesť až k deštrukcii štátu….

Gréta Galambošová

Volám sa Gréta Galambošová, bývam v malej dedinke Veľké Trakany. Rada cvičím, rada trávim čas s kamarátmi a objavujem nové miesta.

7. ročník základnej školy 

Tematický celok: Slováci v Uhorskom kráľovstve

Cieľ: ​Cieľom vyučovacej hodiny je ​pochopiť vnútornú politickú situáciu v Uhorsku pred nástupom Ondreja II. na trón. Analyzovať vzťahy Ondreja II. k šľachte. Charakterizovať Zlatú bulu a jej účinky pre nasledujúce obdobia a zhodnotiť vládu Ondreja II. , Žiaci si pri tejto téme môžu uvedomiť viacero faktov práve na ukážkovej paralele s fungovaním rodiny, kde je hlavným predpokladom jej úspešnosti a súdržnosti charakter jej hlavy – teda vodcu. Uvedomia si, že vodcovské slabosti hlavy štátu ako nevedomosť, labilita, neprezieravé rozhodovanie, neschopnosť plánovania, neschopnosť hájiť záujmy ľudí a štátu môže viesť až k deštrukcii štátu. Tu môže učiteľ poukázať na potrebu rozhodovať sa uvážene pri voľbách do samospráv, do parlamentu, kde si občania tiež volia predstaviteľov, ktorí budú spravovať štát/obec/mesto na určité obdobie. Vydanie Zlatej buly malo v prípade Ondreja II. zachraňovať neschopnosť vodcu a predchádzať chaotickému rozdávaniu kráľovských majetkov obľúbencov kráľa, čiže možno konštatovať, že Zlatá bula bola užitočným dokumentom na daný účel. Aj tu môže učiteľ poukázať na to, že veľa zákonov v dnešnej dobe sa tvorí rýchlo, bez podrobnej analýzy všetkých súvisiacich okolností a až pri ich uplatňovaní sa zistia nedostatky týchto zákonov. Je preto dôležité ich tvoriť bez emócií, nie pod tlakom.   

Anjouovci na uhorskom tróne: Vláda Karola Roberta (1308-1342)

Pri tejto téme môžu žiaci uvedomiť aké je nebezpečné ak na tróne vystupuje slabý, ústupčivý panovník a moc je rozdrobená medzi šľachtu, ktorá sleduje svoje záujmy. Všeobecný zmysel témy možno vidieť v prinavráteniu moci panovníkovi, ktorý po ťažkom období plnej anarchie stabilizuje pomery v krajine a podieľa sa na jej rozvoji. Možno to prirovnať k dnešnej politickej situácii, kde aj dnešní politici presadzujú svoje záujmy s tvrdením, že sú najlepšie pre spoločnosť, nevedia nájsť kompromis a v krajine vzniká chaos.

Simona Grimpliniová

Milovníčka dobrej kávy, fantasy seriálov zaujímajúca sa o dejiny Uhorska.

7. ročník základnej školy 

Tematický celok: Slováci v Uhorskom kráľovstve

Cieľ: ​Cieľom vyučovacej hodiny je ​​vymedziť časové obdobie, prípadne roky vlády Karola Roberta. Vysvetliť príčiny feudálnej anarchie v Uhorsku na prelome 13. a 14. storočia. Analyzovať postavenie Karola Roberta na začiatku jeho vlády a počas jeho vlády. Zhodnotiť hospodársky rozkvet za vlády Karola Róberta a význam banských miest na Slovensku.  , Daná téma môže žiakov upútať vďaka reformám ktoré Karol Robert a Ľudovít I. vykonali. „Modernizovali“ krajinu vo svojom období, tak ako aj my, každý z nás ju modernizuje každý deň. Žiaci si uvedomia význam rozvoja krajiny a najmä Slovenska, ktoré vtedy nadobudlo význam najrozvinutejšej časti Uhorska. Význam a charakter dnešných miest sa už rodil v tomto období Mnohé zo slovenských miest získalo v priebehu 14. storočia privilégia a erbové listiny.

Éra conquistadorov

Vzhľadom na výzvy, ktorým čelí postkoloniálny svet, je táto téma stále aktuálna a žiaci pri oboznamovaní sa s ňou na základných i neskôr hlbšie na stredných školách môžu porozumieť tomu, že ako Európania nesieme istú zodpovednosť za to, čo sa odohrávalo v kolonizovaných krajinách. Učivo taktiež poukazuje na stret dvoch odlišných kultúr a spoločenstiev ľudí, čo je univerzálny príklad použiteľný na akúkoľvek súčasnú situáciu, pri ktorej k takýmto stretom dochádza, napr. migračná kríza alebo rómska otázka na Slovensku. Žiaci skrz túto esenciu môžu chápať zmysel a význam tolerancie, mierových riešení, diskusie, konsenzu, inklúzie a integrácie

Klára Hrenykóová

Študentka učiteľstva dejepisu a slovenského jazyka a literatúry z Košíc, ktorá sa zaujíma o dejiny kolonizácie, literatúru, náboženstvá a environmentálne vedy. Rada trávi čas v prírode a keď sa nestane učiteľkou, bude pásť ovce a sadiť stromy

7. ročník ​ZŠ / 2. ročník SŠ

Tematický celok: Svetové dejiny, raný novovek: Zámorské objavy

Cieľ: ​​Žiak vie teoretické poznatky o prvých zámorských objavoch používať pri práci s mapou a časovou osou. Žiak si uvedomuje rozdiely a podobnosti medzi civilizáciami (európska a juhoamerická). Žiak sa vie vcítiť do role oboch strán a uvažovať nad premýšľaním objaviteľov i objavovaných. Žiak dokáže zhodnotiť dôsledky zámorských objavov a prvých kolonizácií. Žiak je schopný dať do protikladu to, ako vnímali príchod Európanov domorodí obyvatelia objavených území a to, čo tieto objavy znamenali pre objaviteľov. Žiak je schopný kriticky premýšľať nad tým, aký dopad mali prvé kolonizácie na neskorší vývoj dobytých území. Žiak sa pýta, aký dopad mala kolonizácia na kultúru, spoločnosť, hospodárstvo a ekonomiku krajín objavovaných i objavujúcich. Žiak je schopný kriticky sa postaviť k problematike, rozumie, aký je jej význam pre prítomnosť, je schopný formulovať vlastný názor.

Zámorské objavy – so zreteľom na otázku otroctva a rasizmu

V dobe, kedy rasizmus a xenofóbia nie len že nevymizli, ale sú súčasťou našich životov, je potrebné si ujasniť, kde to všetko začalo a ako to celé ovplyvnilo náš ďalší vývoj ako spoločnosti. Žiaci si hádam uvedomia, že minulosť a história nie sú vecou uzavretou, ktorá nás nijak neovplyvňuje. Na tomto názornom príklade, ktorý má svoje korene na konci stredoveku plánujem poukázať na fakt, že všetko čo sa stalo, aj v ďalekej minulosti, má dosah a dopad na dnešok. 

Samuel Ivan

Autor je zanietený športový fanúšik, wannabe cinefil a milovník nostalgie (história či iné polia pôsobenia).

2. ročník stredných škôl

Tematický celok: Nástup novoveku

Cieľ: ​​​Žiaci majú začleniť obdobie do historicko-spoločenského kontextu a zhodnotiť dopad zámorských plavieb a neskorších vplyv na fungovanie svetového poriadku v rannom Novoveku až do dnes. Pomocou práce s textom, majú žiaci za úlohu vcítiť sa do postavenia otrokov, ale aj otrokárov a majú zanalyzovať príčiny a dôsledky týchto obchodov. Video s tematikou spoločenského a rodinného dopadu obchodu s otrokmi im poskytne možnosť zistiť fakt, že problém obchodovania s otrokmi pretrval aj dodnes a má dôsledky., Ide o tému, ktorá bola, je a bude relevantná. Žijeme v multikultúrnej spoločnosti a vďaka sociálnym sieťam to vidíme každý deň, aj keď možno pravda, že na Slovensku je spoločnosť viac homogénna. Tým, že máme prístup k svetovému dianiu na svojich telefónoch, sme svedkami rôznych dozvukov rasového a otrokárskeho segregovania aj dnes. 

„​The land where dreams come true“ : Po stopách slovenský​ch vysťahovalcov do Nového sveta

Migrácia má svoje nezastupiteľné miesto aj v súčasnej spoločnosť, niekedy si ju možno ani neuvedomujeme. Vysťahovalectvo Slovákov do Severnej Ameriky na prelome 19. a 20. storočia má vplyv a dôsledky v našom každodennom živote (napr. používanie amerických slov, sledovanie amerických filmov, americká kultúra tlačiaca sa odvšadiaľ). Kultúry sa ovplyvňujú viac ako kedykoľvek predtým a mnohé z nich splývajú a zanikajú pod vlajkou masovej kultúry šíriacej sa zo Spojených štátov. Sen o bájnej Amerike a jej legenda pretrvávajú dodnes. 

Marianna Lesná

Mojou záľubou je hra na hudobné nástroje. Mám rada ľudové piesne, preto je aj táto téma postavená na analýze ľudových piesní. Rada čítam knihy a pozorujem ľudí, rada spoznávam nové kultúry, zvyky a tradície, na druhej strane som dosť konzervatívna a zotrvávam pri tých svojich. Mám rada prírodu a šport a rada sa venujem deťom, najmä mladším – počas leta vediem detské tábory a aktívne sa realizujem pri príprave programu. Mám rada slnko, tvorivosť, pestrosť farieb a rozprávky

Učebná figúra je určená pre žiakov 8. ročníka základných škôl.

Tematický celok: Rakúsko-Uhorsko

Cieľ: ​​​​​Analyzovať historické pramene : písomné (napr. ľudové piesne) a vizuálne (napr. dobové fotografie). Na základe analýzy identifikovať a analyzovať príčiny a dôsledky zaoceánskej migrácie (v rámci duchovnej i materiálnej kultúry. Zhodnotiť význam vysťahovalectva Slovákov do Ameriky na prelome 19. a 20. storočia pre slovenské i americké dejiny. Porovnať prístup uhorskej a americkej vlády k vysťahovalectvu a ich premeny v čase., „Vďaka“ udalostiam na Ukrajine táto tematika naberá na významne pre prítomnosť aj z iného uhla pohľadu. Je dôležité uvedomiť si, že bez ohľadu na dôvod, prečo ľudia násilne či dobrovoľne migrujú zo svojej vlasti a nachádzajú domov v inej krajine, ich príchod prináša zmenu a svojím pôsobením ovplyvňujú kultúru danej oblasti – pozitívne, možno i negatívne. Nemali by sme sa však stavať odmietavo a uzatvorene voči týmto ľuďom, pretože aj v našich dejinách boli chvíle, keď boli naši predkovia v situácii, že museli opustiť domov a táto situácia sa môže kedykoľvek zopakovať a možno sami budeme musieť opustiť svoju vlasť. Preto by sme mali byť ľuďmi, akých by sme sami ako emigranti chceli stretnúť v podobnej situácii.

Dejiny 19. a 20. storočia

Na ceste ku vzniku 1. Československej republiky

Téma sa zaoberá pojmami, ktoré boli dôležité nie len v minulosti, ale žiaci ich využijú aj v súčasnej spoločnosti. Je dôležité aby vedeli rozlíšiť jednotlivé formy štátnych zriadení a boli schopný rozoznať prvky demokracie. Pojmy ako národ/národnosť sú v súčasnosti taktiež často spomínané napríklad v spojení s migráciou. Poznatky o vtedajších zmenách hraníc im pomôžu pochopiť aj súčasné vzťahy s inými národmi a hustotu rozmiestnenia jednotlivých národnostných menšín na území Slovenska. Tieto znalosti môžu ďalej využiť aj na to, aby vedeli kriticky zhodnotiť informácie, ktoré sú im predkladané z rôznych zdrojov. 

Silvia Olejníková

Autorka je študentkou učiteľského medziodborového štúdia histórie a anglického jazyka. Sama si ešte nie je istá, či bude v budúcnosti učiť, tvorba a realizácia tejto hodiny ju však bavila a teší sa na ďalšie možnosti rozvoja svojich schopností.

9. ročník základnej školy

Tematický celok: Prvá Československá republika

Cieľ: ​Žiak bude schopný pracovať s mapou a na základe získaných poznatkov dokáže vyvodiť, z ktorého obdobia mapa pochádza. Žiak na základe analýzy dobových prameňov bude schopný prepojiť jednotlivé získané poznatky a vysvetliť proces vzniku 1. ČSR. Žiak bude schopný viesť diskusiu na danú tému a kriticky zhodnotiť jednotlivé udalosti a pojmy. Žiak bude schopný vysvetliť pojmy ako čechoslovakizmus, autonómia, federácia, demokracia, národ/národnosť. Žiak bude vedieť rozlíšiť jednotlivé štátne zriadenia a aplikovať tieto vedomosti aj do súčasnosti. 

Ako vyzeral Slovenský štát

Obdobie Slovenského štátu patrí medzi najkontroverznejšie historické obdobie moderných dejín slovenského národa. Na mieste je otázka, akú chuť mala štátnosť a Slovenská republika, ktorá vznikla na popud Nemecka ako jeho užitočného satelitu. V tomto kontexte je nutné žiakom predostrieť všetky dostupné klady a zápory totalitného režimu, ktorý na Slovensku, v čase 2. svetovej vojny, mala v rukách Hlinkova slovenská ľudová strana. Poukázať na porušovanie základných ľudských práv a slobôd, ktoré sú v totalitných režimoch samozrejmosťou. Za slobodným volebným právom, politickou pluralitou, slobodou prejavu a mnohým ďalším, sú tvrdé roky práce a bojov. Avšak aj dnes sa nájde skupina ľudí, ktorá nekriticky vyzdvihuje existenciu Slovenského štátu, no zakrýva oči pred totalitným režimom. Aj keď žijeme v období dynamických zmien, na ktoré môžeme byť patrične hrdí, je potrebné si uvedomiť, že život v dnešnej demokratickej spoločnosti nie je samozrejmosťou. 

Slavka Bobaliková

Volám sa Slavka Bobaliková a som študentkou 1. ročníka magisterského stupňa na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Študujem učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a histórie. Mám rada obidva tieto predmety, no bližší vzťah mám určite k histórii. Najviac ma fascinujú dejiny 2. svetovej vojny, problematika holokaustu, no taktiež aj dejiny každodennosti, či regionálne dejiny. Svoj voľný čas využívam na spoločne strávene chvíle s rodinou, rada navštevujem Vysoké Tatry, ale taktiež aj nákupné centrá. V mladšom veku ma zaujímali drevené kostolíky v okolí Bardejova a Svidníka, o ktorých som čítala rôzne knihy a dokonca som ich aj so svojím ockom osobne navštevovala. Keď je čas, tak si rada pozriem historické filmy, najmä tie vojnové samozrejme, ale taktiež aj rôzne dokumentárne filmy, ktoré vypovedajú o histórii 20teho storočia. Taktiež nepohrdnem ani československou filmovou klasikou, kde mojím najobľúbenejším filmom sú jednoznačne Pelíšky.

Figúra je určená pre žiakov deviateho ročníka základných škôl. 

Tematický celok: Druhá svetová vojna

Cieľ: ​​Cieľom učebnej figúry je, aby žiak dokázal definovať politický systém v Slovenskom štáte a zhodnotiť politickú činnosť Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. 

Z druhej strany hranice

Poukázanie na to, že porušenie medzinárodného práva nerešpektovaním územnej suverenity je v histórii časté, s prihliadnutým na to, že spoliehať sa len na zmluvy (iných) sa nedá.

Dominik Ficik

Milovník histórie zo Zemplína, zaujímajúci sa športom ako aj geopolitickým dianím.

3. ročník gymnázií

Tematický celok: Slovenský štát

Cieľ: ​​​​Cieľom je poukázať na paralely dnešného konfliktu na Ukrajine s Malou vojnovou, z roku 1939, z našej histórie. Rovnaké paralely môžeme vidieť aj pri napadnutí Poľska Nemeckom v 1939. 

Príbehy denníkov

Uvedomiť si dôležitosť demokracie a demokratickej spoločnosti, kde nám nehrozí žiadne porušovanie našich ľudských práv a slobôd kvôli inej národnosti alebo vierovyznaniu.

Martin Geralský

Volám sa Martin Geralský a pochádzam z malebnej dedinky Hertník, ktorá sa nachádza neďaleko mesta Bardejov. Študujem učiteľstvo v kombinácii história – geografia. Na budúcu rolu učiteľa sa veľmi teším a verím, že vzdelávanie a vychovávanie žiakov ma bude baviť a napĺňať. Mojou veľkou záľubou je šport (najmä cyklistika) a príroda!

9. ročník ZŠ

Tematický celok: Slovenský štát 1939 – 1945

Cieľ: ​​​​​Cieľom je popísať a zhodnotiť pocity diskrimino

Slovenské národné povstanie

Významov tejto témy je viacero. Ten hlavný význam spočíva práve v pripomínaní si tejto udalosti, keďže pripomínanie si týchto tragických následkov vojny nám pomáha nezabudnúť, čo prispieva k udržaniu mieru v krajine a budovania národného a historického povedomia, kde si môžeme všimnúť spojitosť a súdržnosť ľudí v boji proti okupácii a diktatúre. Táto téma je taktiež dôležitá pre vyučovanie, keďže žiaci sa aj vďaka tejto téme môžu naučiť viac a kriticky pracovať s prameňmi a rôznymi informáciami, ktoré sa k nim dostanú. Znalosť tejto témy je obzvlášť dôležitá práve aj v spojitosti so súčasnými udalosťami.

Alexandra Tkáčová

Dobrý deň, volám sa Alexandra Tkáčová. Pochádzam z Prešova. Som študentkou učiteľstva histórie a anglického jazyka a literatúry na FF v Košiciach. 

3. ročník stredných škôl

Tematický celok: Slovenský štát (1939-1945)

Cieľ: ​​​​​​Cieľom tejto vyučovacej hodiny bude oboznámiť žiakov s témou Slovenského národného povstania prostredníctvom skúmania dobových záznamov z pohľadu oboch strán konfliktu a sledovania výpovede preživšieho svedka tejto udalosti. Hlavným cieľom je teda podať žiakom dôležité informácie o povstaní, oboznámiť študentov s rôznymi interpretáciami povstania, čo im pomôže aj k rozvoju ich kritického myslenia a vyššie uvedenými metódami spoločne dôjsť k významu Slovenského národného povstania pre prítomnosť a budúcnosť.

Socialistické hospodárstvo v Československu

Figúra vedie žiakov k uvedomeniu si, že kapitalizmus je napriek svojim nedostatkom (okrádanie, majetková nerovnosť, nezamestnanosť) nepochybne hlavnou hnacou silou inovácie, prosperity a motivácie. Dôraz je kladený na búranie mýtov o socializme, ktoré môžu byť v žiakoch ukorenené skrz vplyvy generácie, ktorá žila počas komunizmu. Odkazuje ich to na to, že dnešný ekonomický systém vo väčšine demokratických štátov je kapitalistický, ale zachováva aj isté znaky socialistickej ekonomiky (vlastníctvo niektorých strategických podnikov a organizácií štátom – nemocnice, železnice apd). Žiak skrz hru nadobúda ekonomicko-sociálne vedomie.

Silvia Rimarčíková

K autorkiným záľubám patrí cestovanie, varenie, fantasy literatúra a hra na husle.

3. ročník stredných škôl

Tematický celok: Československo za železnou oponou

Cieľ: ​​​​​​​Vyvodiť hlavné znaky kapitalizmu a socializmu a aplikovať ich v kontexte československého povojnového hospodárstva.

Ako pražskú jar prekvapila ruská zima

S dôrazom na sprítomňovanie minulosti by som po interaktívnom výklade o prejavoch demokratizačných snáh týkajúcich sa reformácie totalitného režimu na území Československa, dala žiakom za úlohu pouvažovať a zistiť či aj v dnešnej dobe existujú krajiny, v ktorých je nastolený totalitný režim a v akej miere sa prejavuje. Ich ďalšou úlohou by bolo pouvažovať o tom, či aj v dnešnej dobe v našej slovenskej spoločnosti badať zvyšky prejavov totalitného režimu. Odkaz do budúcnosti v kontexte danej témy spočíva v uvedomení si výhod života v demokratickej spoločnosti so zreteľom na nutnosť dodržiavania základných ľudských práv, ktoré v totalitných režimoch dodržiavané nie sú. Na základe toho sa žiaci v budúcnosti budú vedieť správne rozhodnúť napríklad aj pri volebnej urne. Ďalší odkaz by možno mohol spočívať aj v tom, že je nutné bojovať proti nespravodlivosti a neslobode, avšak s racionálnym postojom a nie s postojom, ktorý by mohol viesť až k anarchii.

Helena Kuncová

Volám sa Helena Kuncová a pochádzam z malebnej dedinky z okolia Košíc. Momentálne študujem učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Netajím sa vášňou pre dejiny 20. storočia, pričom mojou srdcovkou sú dejiny reklamy, ale aj obdobie pražskej jari a okupácie Československa, ktoré ma sprevádza už niekoľko rokov, keďže som si ho okrem maturitnej skúšky z dejepisu náhodou vylosovala aj na skúške z dejín Slovenska po roku 1945. Nemožno opomenúť ani moju vášeň spájajúcu sa s monumentálnym Titanicom a pátraním po dôvodoch jeho katastrofického osudu. Vo voľnom čase sa aktívne venujem písaniu kníh a pozeraniu všetkých Veľkých cien Formuly 1, čo svedčí o miernej rozdvojenosti mojej osobnosti. 🙂

Učebná figúra je určená pre žiakov 9. ročníka základných škôl.

Tematický celok: Československo za železnou oponou

Cieľ: ​​​​​​​​Cieľom učebnej figúry je to, aby žiak vedel: Reprodukovať prejavy totality na území Československa. Vysvetliť demokratizačné snahy hlavných aktérov „socializmu s ľudskou tvárou“. Formulovať postoj Sovietskeho zväzu voči reformným snahám Československa. Pomocou audiovizuálnej ukážky demonštrovať intervenciu vojsk Varšavskej zmluvy. Analyzovať vyčíňanie okupantov, ale aj protestujúcich občanov prostredníctvom spomenutej ukážky. Zhodnotiť dôsledky okupácie Československa. Klasifikovať hlavné prejavy „normalizácie“. Obhájiť snahy protestujúcich občanov proti intervenčným vojskám. Čo sa týka afektívnych cieľov, tak žiak by mal: Vyjadriť nesúhlas s radikálnymi prejavmi totalitného režimu. Venovať pozornosť snahám o demokratizáciu krajiny.

„Advent“ revolúcie

Vzopretie sa ľudí proti situácií, v ktorej viac nechcú žiť.

Margaréta Mižáková

Študujem históriu a anglický jazyk na UPJŠ. Tému som si vybrala pretože mám pocit že sa súčasným dejinám v školách nevenuje dostatok pozornosti.

9. ročník ZŠ

Tematický celok: Československo za železnou oponou

Cieľ: ​​​​​​​ Analyzovať predrevolučné obdobie.