Katalóg učebných aktivít

Mesto v premenách času a priestoru

Učebná aktivita je pomôckou pri kultivovaní historického vedomia žiakov vychádzajúc zo vzdelávacieho štandardu iŠVP. Žiaci si osvojujú prácu s historickým časom a priestorom, s historickými faktami, udalosťami a javmi pri vyhľadávaní relevantných informácií overovaním historických faktov.

Spustiť cvičenie: Katalóg učebných aktivít

Hranice slobody

Učebná aktivita je pomôckou pri kultivovaní historického vedomia žiakov vychádzajúc zo vzdelávacieho štandardu iŠVP. Žiaci si osvojujú prácu s historickými faktami a udalosťami, dokážu určiť príčiny a vymedziť dôsledky historických procesov využívajúc pri práci digitálne pomôcky.

Spustiť cvičenie: Katalóg učebných aktivít

Odkiaľ sa vzal vianočný kapor?

Učebná aktivita je pomôckou pri kultivovaní historického vedomia žiakov, pri práci s obrazovými a písomnými prameňmi dotýkajcimi sa vinočených sviatkov. Učebná aktivita vznikla za účelom realizácie online  aktivít pre deti v spolupráci s Vedeckým brlohom.

Spustiť cvičenie: Katalóg učebných aktivít

Zlaté 20. roky?

Zlaté 20. roky? Cieľom učebnej aktivity je objasniť základné znaky parlamentnej demokracie, rozlíšiť demokratický a nedemokratický charakter štátu a rekonštruovať každodenný život v období 20. rokov 20. storočia prostredníctvom digitálneho cvičenia.

Spustiť cvičenie: Katalóg učebných aktivít

Študentské práce

Učebné aktivity vznikli ako výstupy z predmetu Výučba dejepisu v praxi, pripravené budúcimi učiteľmi (nielen) dejepisu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Sú dostupné v podobe prezentácií, pracovných listov a návrhov historických prameňov z rôznych období a tém vrátane metodických postupov. 

Spustiť cvičenie: Katalóg učebných aktivít

Umba-Umba

Interaktívne digitálne cvičenie vytvorené v prostredí Genially je vhodnou pomôckou pri získavaní a upevňovaní poznania o spôsobe života pravekých zberačov, lovcov a roľníkov.

Spustiť cvičenie: Katalóg učebných aktivít

Interaktívne obrázky

Analýzu obrazových, písomných a audiovizuálnych prameňov možno v online priestore realizovať prostredníctvom digitálneho nástroja, tzv. interaktívneho obrázka, ktorý pomocou farebne diferencovaných elementov sprevádza žiaka pri interpretácii. V tejto časti môžete nájsť niekoľko inšpirácii.

Spustiť cvičenie: Katalóg učebných aktivít

Nad Československom lístie padá

Žiaci na základe analýzy a komparácie písomných a obrazových prameňov rozpoznávajú dôsledky rozbitia Československej republiky, dokážu identifikovať kľúčové medzníky, ktoré viedli k jej rozbitiu a dokážu aplikovať nadobudnuté poznatky na úrovni regiónu (Košíc).

Spustiť cvičenie: Katalóg učebných aktivít

Mladí bádatelia

Pripravujeme…

Spustiť cvičenie: Katalóg učebných aktivít