Odporúčané linky

Databázy prameňov


TASR na svojom portáli sprístupňuje obrazové a písomné pramene pre verejnosť, na vedecké a študijné účely. Ponúka archívne fotografie s možnosťou vyhľadávania a presunu po časovej osi v tematických zložkách (kultúra, veľké stavby minulosti, automobily, historické pamiatky, ikony socializmu, žatvy, zjazdy, oslobodenie, diaľnice, móda, nábytok, …)


Webový portál Slovakiana verejnosti sprístupňuje digitalizované zbierky kultúrnych objektov zo slovenských múzeí, galérií, knižníc a ďalších pamäťových a fondových inštitúcií. Obsahuje spolu viac ako 175 000 digitalizovaných obejktov kultúrneho dedičstva vrátane vzdelávacích materiálov. 


Digitálna knižnica SNK obsahuje digitálne kópie (nielen slovenských) kníh, novín, časopisov, vedeckých zborníkov, článkov, ktoré vyšli od vynájdenia kníhtlače až po začiatok 21. storočia. 


Fortepan zhromažďuje fotografie zhotovené v rokoch 1900 až 1990 na území Maďarska, vrátane historických území Uhorska. Fortepan je fotoarchív bez autorských práv, ktorý disponuje viac ako 100 000 fotografiami, ktoré si môžete bezplatne prezerať a stiahnuť vo vysokom rozlíšení.


PamMap.sk je stále sa vyvýjajúci bezplatný portál, ktorý vychádza z projektu, ktorého cieľom je odbornej ako aj širokej verejnosti sprístupniť dejiny prostredníctvom historických prameňov (najmä z územia Slovenska v mestách Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Turzovka, Lozorno, Stupava).


Metodiky a digitálne cvičenia


Historiana ponúka bezplatný historický obsah, vzdelávacie aktivity a inovatívne digitálne nástroje vytvorené pre, ale aj učiteľmi dejepisu v rámci celej Európy.


Historylab je vzdelávacia aplikácia ponúkajúca prácu s historickými prameňmi, ktorá učitelľom dejepisu sprostredkuje jednoduché prostredie pre plánovanie a organizáciu výučby. Umožňuje vytvárať si triedy, zadávať hromadné cvičenia žiakom,  evidenciu ich výsledkov a ďalšie. 


Dejepis 21 je rovnako ako Historylab online portál vytvorený odborníkmi z Oddelenia vzdelávania Ústavu pre štúdium totalitných režimov, zameraný na súdobé dejiny a dejepisné vzdelávanie. 


Dejepis+ ponúka metodické materiály zamerané na výučbu dejín 20. storočia, ktoré sú určené učiteľom k posilneniu bádateľskej výučby dejepisu, vytvorené tímom didaktikov a historikov v rámci rovnomenného projektu. 


Localhistory je digitálna vzdelávacia platforma ponúkajúca interaktívne učebné aktivity, ktoré študentov prevedú dejinami Košíc v rokoch 2. svetovej vojny. Na obdobie rokov (1938) 1944–1945 ponúka pohľad cez optiku rozličných druhov historických prameňov.


Hry vo výučbe dejepisu


Attentat 1942 (Charles Games studio) je jedinečná naratívna videohra sprostredkúca príbeh nacistickej okupácie Česka očami preživších. Východiskom hry sú osobné spomienky očitých svedkov, interaktívne komiksy a autentické zábery. Hra získala niekoľko ocenení a je dostupná aj na platforme Steam. 


Vĺčatá – Portal Vĺčatá ponúka prehľad videohier majúcich vysoký edukatívny potenciál v rámci jednotlivých školských predmetov (vrátane dejepisu).  Portál je určený najmä rodičom a pedagógom, ktorí majú možnosť vybrať si z ponuky hier vhodných pre mladých hráčov.


Minecraft Education je herná platforma, ktorá inšpiruje kreatívne, inkluzívne vzdelávanie prostredníctvom populárnej hry Minecraft.  Ponúka zbierku lekcií a svetov, prostredníctvom ktorých demonštruje rôzne spôsoby použitia hry Minecraft na vytváranie zmysluplných a pútavých vzdelávacích zážitkov v školskom prostredí v rámci jednotlivých predmetov (vrátane dejepisu). 


Historické mapy


Portál OldMapsOnline prostredníctvom vyhľadávacieho katalógu umožňuje skúmať a objavovať krásu historických máp. Portál je možné nainštalovať si aj ako mobilnú aplikáciu a v súčasnosti obsahuje viac ako 250 000 historických máp. 


Webový portál StaréMapy.sk ponúka databázu historických máp slovenských miest a obcí, ktoré je zároveň možné porovnávať so súčasnými mapami. 


Google nástroje a GIS


Esri je svetovým lídrom v oblasti softvéru (GIS), lokalizácie a mapovania. Ponúka zbierku vyučovacích metodík na prácu so systémom GIS, v rámci ktorých zdôrazňuje priestorový charakter jednotlivých udalostí vo svetových dejinách. Aktivity sa venujú mnohým témam: konflikty, industrializácia, kolonializmus, križiacke výpravy, osídlenie, obchod, otroctvo a mnoho ďalších.


Google Earth je virtuálny glóbus, ktorý umožňuje prehliadať Zem ako zo satelitu. V rámci vzdelávania pomáha Google Earth a GIS nástroje Google pri vizualizácii abstraktných pojmov a tém, čím študentom umožňujú prepojiť to, čo sa učia, s tým, čo zažijú v každodennom živote.


Google Arts&Culture  je online databáza obrázkov a videí, umeleckých diel a kultúrnych artefaktov z celého sveta. Umožňuje divákovi prechádzať zbierky a galérie a skúmať umelecké diela, ale aj muzeálne pamiatky. 
Sekcia Historické udalosti ponúka databázu historických udalostí, ktoré je možné filtrovať prostredníctvom časovej osi a dozvedieť sa viac o jednotlivých udalostiach od Trójskej vojny až po súčasnosť prostredníctvom digitalizovaných prameňov. 


Google Arts&Culture  je online databáza obrázkov a videí, umeleckých diel a kultúrnych artefaktov z celého sveta. Umožňuje divákovi prechádzať zbierky a galérie a skúmať umelecké diela, ale aj muzeálne pamiatky. 
V sekcii Zbierky je možné nájsť množstvo digitalizovaných arefaktov múzeí a galérií. Zároveň ponúka možnosť online prehliadky svetových múzeií a galérií prostredníctvom nástrojov rozšírenej reality.


Projekty, publikácie a ďalšie zdroje


Stanford History Education Group ​je skupina výskumníkov, ktorá sa usiluje zlepšiť vzdelávanie realizáciou výskumu a online workshopov, spoluprácou so školami a priamym prístupom do portálov s bezplatnými učebnými osnovami a ďalšími materiálmi pre učiteľov a študentov. 


Učebnica SOUDOBÉ DĚJINY vznikla v spolupráci s odborníkmi z Ústavu pro studium totalitních režimů (vydaná vydavateľstvom Fraus). Ponúka prácu s historickými prameňmi, pri práci s ktorými je rozvíjaná nielen historická gramotnosť. Učebnica nemá charakter tradičných učebníc vychádzajúcich zo syntetických výkladov či hotových interpretácií, ale naopak rozvíja bádateľsky orientované vyučovanie.  Jednotlivé témy nastoľuje prostredníctvom bádateľských otázok. Zároveň má učebica tzv. hybridnú formu, prostredníctvom kódov ponúka ďalší rozšírený vzdelávací obsah. Výhodou tejto učebnice je, že je doplnená o kompletnú metodiku pre učiteľov a pracovný zošit.  


Digitálne nástroje nie len pre dejepis


Canva je bezplatný online nástroj určený primárne pre grafický dizajn. Je možné ho však využívať aj na tvorbu príspevkov na sociálne siete, prezentácie, plagáty, videá a mnoho ďalšieho. Je zároveň výbornym digitálnym nástrojom vo vzdelávaní. 


Genially je online nástroj na vytváranie digitálneho obsahu. Umožnuje vytváranie  prezentácií, infografík, gamifikácií, interaktívnych obrázkov a mnoho ďalšieho obsahu. ​Zároveň je výbornym digitálnym nástrojom aj vo vzdelávaní. 


Curipod je prezentačný bezplatný online nástroj, ktorý umožňuje tvoriť interaktívne prezentácie kombinujúce ankety, slovné oblaky, kresby a ďalšie. Ponúka tak digitálne interaktívny priestor pre učiteľov a študentov. Na rozdiel od mnohých iných nástrojov integruje Curipod  vo svojom obsahu nástroje AI (umelej inteligencie), čím výrazne zefektívňuje tvorbu vzdelávacích materiálov. 


StoryboardThat je jedným z najefektívnejších nástrojov umožňujúcich tvorbu komiksových príbehov, ktorý pozdvihuje digitálne rozprávanie príbehov na novú úroveň. 


ArtSteps je inovatívna webová aplikácia, ktorá umožňuje vytvárať projekty vo forme výstav, podujatí a podobne v 3D svete.